Image

佉當孤府故曰都官居下内空故藏精液若得氣海之氣施化則溲便注泄氣海之不足利閟隱不通故日氣化則能出矣人若滯便而合氣注膀胱故精泄氣動水道不宣通故神失守位卽可以刺法全刺膀胱之源膀胱眞者方矩此法大妙也之源京骨穴也在足外側大骨下赤白肉際陷者中足太陽之所過用長鍼於口中温鋱先以左手按穴刺可入三分留三呼進二分凡此留三呼徐徐而出鍼以手捫其穴也失則災害至敬不得十二官者不得相失也相失失之則神光不聚故有邪干犯之卽害是故刺法有全神養天命宜先刺以全眞也眞之㫖亦法有修眞之道非治疾也故要修養和神也神爲主養之道貴常存補神固根宗故作先也精氣不散神守不分内三寳卽神氣精一失其位三者皆傷三者同守故曰然卽神守而雖不去亦全眞神如去卽死矣元和也然雖在其體身中而未去者亦非守位而全眞也人神不守非逹至眞神不守卽光明不足故要守眞而聚神光而可以修眞眞勿令泄人爲知道至眞之要在乎天玄人在母腹先通天玄之息是謂玄牝名曰谷神之門一名神顗一名上部之地戸一名人中之岳名胎息之門一名通天之要人能㤀嗜欲定喜怒又所動隨天玄牝之息絶共想念如在母腹中之時命曰返天息而歸命廻入寂趙府居敬堂

...
《补注释文黄帝内经素问-第3卷》

《补注释文黄帝内经素问-第3卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第4卷》

《补注释文黄帝内经素问-第4卷》是由唐·王冰注所作的,全书共7卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第6卷》

《补注释文黄帝内经素问-第6卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第7卷》

《补注释文黄帝内经素问-第7卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第8卷》

《补注释文黄帝内经素问-第8卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第9卷》

《补注释文黄帝内经素问-第9卷》是由唐·王冰注所作的,全书共14卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第1卷》

《补注释文黄帝内经素问-第1卷》是由唐·王冰注所作的,全书共1卷,此为第1卷,所属归类为 A0...

医家
...
《补注释文黄帝内经素问-第14卷》

《补注释文黄帝内经素问-第14卷》是由唐·王冰注所作的,全书共16卷,此为第14卷,所属归类为...

医家