Image

正氣不宣通故四維發腫膝間關節腫疼因諸陽受氣於四肢也謬以風治則誤矣四維發腫宜用四苓五皮湯加蒼术濕温者其人素傷於濕復中于暑濕熱相搏其脉來濡而弱尺小而急其證胸腹溝目痛壯熱妄言自汗兩脛温温此條疼冷倦怠惡寒若因其惡寒壯熱而誤發其汗則口不能宜與虫暑言耳不能聞不知痛處身上發靑靣色亦變惡寒益甚謂互看之重暍必死之候也若病在太隂宜自虎湯加蒼水桂心以治之在手少隂足太隂二經宜用茯苓白术湯濕勝溺澁便利者五苓散除濕湯暑勝壯熱二便澁者香薷散六和湯濕氣勝一身盡痛發熱身黄小便不利大便快者五散加茵陳臟虛自利附子理中湯便閉口渇譫語者白虎湯加蒼术此濕家之六證也凢濕在上目黄而靣浮濕在中肢溝痞膈痿逆濕在下股膝腫厥在陽不去者久則化氣在隂不去者乆則成形而治濕之法惟宜理脾清熱利小便爲正治若挾風與濕在表者以解肌爲主兼寒與在半表半裏者宜温散滲泄在裏者宜下裏虛者宜分消脾胃若受濕沉困無力怠惰嗜臥須用白术下部之濕宜升麻提之濕勝氣實者以神佑丸舟車丸下之氣虛者桑皮茯苓人參葶藶木香之類劉守眞曰葶藶木香散吞神芎丸下水濕消腫脹利小便理脾胃無出於此若腹脹脚

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家