Image

暴瘖暴昧躁擾狂越罵詈驚駭脫腫疼酸氣逆衝上禁慄如䘮神守㨗嘔瘡瘍喉痺耳鳴及聾嘔滿溢食不下目昧不明暴注瞤瘼暴病暴死之證皆相火之熱包絡之氣也此君相二火之病也然君火之氣經惟以暑熱言之相火之氣經則以火言之良以相火暴悍酷烈甚于君火君火可以濕服可以水滅可以直折黄連之属能制之相火不可以水濕折從性則可以伏黄栢之属能降之丹溪云火欝當發看在何經輕者可降重則從其性而升之實火可瀉黄連解毒湯之類也虛火可補而降炒黄栢生地黄之類也火急甚重者必緩之以生甘草兼瀉兼緩參术亦可形氣實火盛顛狂者可用正治或硝黄氷水之類人虛火盛而狂者用生姜湯温散若正治立死氣從左邊起者肝火也氣從臍下起者隂火也氣從脚下起入腹如火者虛之極也凢火起于九泉之下者多死用附子末津調塗湧泉穴及以四物湯加降火藥服之可生若加以白馬脛骨降隂中之火可代芩連其他臟腑用藥各有所宜如心火用黄連肺火用黄芩脾火用芍藥肝火用柴胡腎火用知毋皆苦寒之劑故能瀉有餘之火也生甘草能緩火邪木通下行瀉小腸火人中白亦瀉肝火各從其經自不容紊若飲食勞倦內傷元氣與火不兩立爲陽虛之病必甘

...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家