Image

右吺咀每服三錢水煎刼嗽訶子丸定嗽刼藥百藥煎三錢荆芥穗訶子各二錢右爲末姜汁蜜和勻每一錢作一尤噙化醋傷嗽甘膽丸因吃醋傷喉以致咳嗽不止甘草刮去赤皮二兩切作二寸叚中半剪開用猪膽五枚取汁浸三曰火上炙乾爲細末蜜光臨臥用茶淸吞四十光神効新増加味清金化痰湯陳皮茯苓枯梗紫軟貝母各一錢款冬花六分去心七黄芩八分半夏八分麥門冬分枳殻三分括蒌仁八分蘇子七分阿膠炒成珠五分百部去心八分黄芩七分黄連七分白术八分甘草三分右生姜引

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家