Image

火尤盛乗於土位之證黄連爲君黄栢生地黄爲臣白芍藥石膏知毋黄芩爲佐甘草爲使所調所勝妄行者言心火旺則子能令毋實肝木得挾火之勢以妄行則土受其制或身體沉重走注疼痛緣濕熱相搏風熱欝結故時多恚怒胸脇疼痛口苦舌乾往來寒熱而嘔若風熱䧟於肝中則目生肉障盖目爲肝之竅也或妄見妄想或夜夢顛倒四肢閉滿轉筋淋溲便難或痿或痹或厥或中風或惡瘡或腎痿或上熱下寒或腹中急痛爲邪不一無非風熱不得升發木火遏於有形之故此柴胡爲君防風白芍藥肉桂甘草爲臣羗活獨活白术白茯苓澤瀉黄栢爲佐升麻爲使猪苓藁本川芎細辛蔓荆子白芷石膏知母滑石加减用焉所生受病者言脾土受火木之邪土虛不能生金則清肅之氣傷矣肺主氣五臟之氣俱不足或咳嗽氣短氣上胸滿皮毛不能禦寒精神少而渴情慘慘不樂皆隂氣有餘陽氣不足也以人參爲君橘皮黄茋爲臣白术白芍藥桂枝桑白皮甘草木香梹榔五味子爲佐少用靑皮以破滯氣兼用桔梗引經所謂不勝乗之者言木旺運行必越左遷入地助其腎水母得子附乃入脾爲痰涎自入爲唾入肝爲泪爲眵入肺爲涕乗肝木而反尅脾土土火復之致督任衝三脉爲邪足不任身脚心疼痛不能踐

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家