Image

一方白术軟石膏片芩各三錢圓葉大者牛膽南星白芍藥各二錢薄荷一錢右爲末沙糖調作膏食後津液化下一方用川椒爲末麫糊光梧子大每服十丸茶湯下攻堅敗毒膏此卽通州靖隹寺每兩賣銀三錢者别名乾坤一無膏貼痞固神貼痔漏諸瘡與赤白帶尤妙當歸木鱉肉兩頭尖赤芍藥白芍藥白芷生地黄熟地黄穿山甲巴豆仁萆麻子京三稜蓬莪荗五靈脂續斷官桂玄參各一兩以上十七味用麻油四十兩浸三曰入銅鍋用桑柴文武火熬至藥枯黑濾淨油每兩用法炒過黄丹五錢油還鍋內徐徐下丹文火熬至丹發靑烟起此時全仗眼力待油泡忽無紅色掇鍋離火不住手攪温入一兩五錢乳香沒藥各一兩眞阿魏三味研細膏大温方入麝香二錢研細者登是何

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家