Image

甘露湯治煩渇口乾百藥煎白乾葛各三錢烏梅五味子天花粉各二錢甘草五分右水煎瓜婁湯治消渴小便多用瓜婁根薄切灸五兩水五升煑取四升隨意飲人參白术湯治胃膈瘅熱煩蒲饑不欲食漸成消中若食而瘦燥熱鬰甚而成消渇多飲水而小便數人參白术當歸白芍藥大黄梔子荆芥穗薄荷桔梗知毋澤瀉各五錢白茯苓連翹瓜婁根乾肩各一兩甘草藿香葉靑木香官桂各一錢石膏四兩寒水石滑石八兩右爲細末每服五錢入盆硝五錢生姜三片水煎絞汁入蜜少許温服漸加至一兩餘若濕熱內甚自利者去硝黄絳雪散治消渇飲水無度而小便數服此藥大有神効

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家