Image

兩生姜五錢搥碎水煎七分作二服服過經時卽睡一晝夜不醒醒來下鷄子大痰一塊其病乃愈此痰病變態不一之驗也臨證者又當觸類而推之清氣化痰丸清頭目凉膈化痰利氣半夏各一兩湯兩泡七次二陳皮去白白茯苓五錢薄荷葉荆芥穗各五錢黄芩酒浸炒連翹山梔仁桔梗灸甘草各一兩右爲末姜汁煎水調糊爲丸梧子大每服五十丸食後臨臥各一服如腸胃燥實加酒炒大黄芒硝各一兩按此乃二陳湯凉膈散相合者也惟痰因火動而致胸膈痞滿頭目昏眩者以二陳豁痰利氣凉膈降火散風熱誠爲妙劑證不相對不宜妄投大金花丸黄栢黄連山梔黄芩大黄便實方加右等分爲末糊丸非大熱者不宜用王隱君滚痰丸洞虛子曰痰證古今未詳方書雖有懸飲流支飮痰飲溢飲之異而莫知其爲病之原或頭風目昏暈眩耳鳴或口眼蠕動眉稜耳輪瘙痒或四肢遊

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家