Image

者灌之亦甦誠起死回生藥也用淡白竹截長二尺許每叚劈作四片以新磚二塊排定將竹片仰架磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之用兩盆盛瀝每用瀝六分加姜汁二分痰熱甚者止可加分一温中化痰丸治停痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心靑皮陳皮良姜乾姜各五兩右爲末醋糊丸梧子大每服五十丸米飲下半硫丸治年高冷秘半夏硫黄右等分爲末麻仁汁或姜汁調糊丸梧子大每服七十九温酒米飲下千緡湯治痰嗽七粒泡製每半夏個切四片皂角去皮尖一寸甘草灸一寸右用生姜如指大一塊水煎服半夏丸治濕痰喘急止心痛半夏不拘多寡香油炒爲末粥丸梧子大每服四十丸姜湯下

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家