Image

南星八分貝毋去心八分香附炒錢桔梗枳實炒各四分白术一錢火炮七人參八分玄參卡分靑木香分炒七分瓜婁仁一錢蘇子炒八分黄連山梔炒七分甘草三分右生姜引吐痰法第三十八汗吐下三法乃醫家之至要至於病之宜吐者比汗下尤爲喫緊也盖患人胸膈脹蒲非吐不通上部無脉下部有脉非吐不逹此皆吐之緩者若纒喉風痹中風不語與夫風痰壅塞等證藥不能下危在傾刻非吐何由而通兹以其方法附諸痰證之後俾緩急應變不至束手云一凢行吐法先當避風仍以手巾之類拴束其腹一藥性能升動其氣者如防風山梔川芎桔梗芽茶皆能使吐但須以生姜汁少許入蘼汁搗服而又以鵞翎引之方吐也

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家