Image

之其三曰溢飲乃飲水流行歸於四肢當汗出而不出身體疼重當發其汗宜大小靑龍湯主之其四曰留飲乃飲水過多或飲冷酒以致停於胸中背冷一塊如手掌大或脇下有聲短氣而渴四肢歷節痛其脉沉或脇下痛引缺盆咳嗽則轉甚宜白术丸主之又有伏飲者水停膈滿嘔吐喘咳發熱惡寒腰背痛淚出或身惕目瞤與留飲合而爲一也其五曰支飮乃咳逆倚息短氣不得臥其形如腫仲景云嘔家本渇今反不涓心下有支飲故也小半夏湯主之若胸滿者枳殼大黄湯主之羅謙甫曰心下有支飲其人若冐眩澤瀉湯主之考仲景治諸飲在皮裏膜外表分者以大小靑龍湯汗之在胸膈者以瓜蒂散吐之在四肢經絡脇肋者以五苓散分利之在腸胃裏分者必十棗湯下之其法似過於峻厲酌中擬治發汗用參蘇飲吐用二陳湯加防風桔梗探之分利用五飲湯宜下者用開結枳术丸仍間服小半夏湯葶棗散枳术丸温中化痰丸清氣化痰凡半夏温肺湯酌量虛實加减庶乎得中也苓桂术甘湯白茯苓四錢桂枝三錢白术二錢甘草一錢右水煎

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家