Image

木香五味子陳皮半夏制衣桑白皮白术紫蘇莖葉各五分白茯苓二分五厘右姜水煎食後温服如冬寒加不去節麻黄五釐先煎去沫下諸藥越婢加半夏湯治內熱而爲外寒所包以致發喘其脉沉數者麻黄六兩石膏八兩生姜三兩大棗十五枚甘草一兩半夏八兩右以水六升先煑麻黄去沫入諸藥煑取三升分三次温服返隂丹治隂毐心煩頭痛肢冷靣靑腹脹脉伏及氣虛陽脫無脉不省人事傷寒隂厥各二兩三硫黄五兩大隂玄精石硝石味各另研附子炮去皮臍乾姜炮桂心各五錢右前味各自研末後三味共爲末用鉄銚先舖玄精石一半次舖硝石一半中舖硫黄末又舖所剰硝石再舖所剰玄精石以小鉄盞合着用炭三斤周圍堆燒勿令烟出急取瓦盆覆盖地上四靣灰盖候冷取出再研極細與後三味相合糊丸梧子大每服三十丸艾湯頓下

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家