Image

右加姜五片棗二枚水煎食後臨臥服盖人參定喘帶皮核桃仁歛收神効定喘湯和劑須投定喘湯阿膠半夏及麻黄人參四兩同甘草四兩桑皮五味强粟殻二錢須蜜灸三錢煎服用生姜多年氣喘從今愈始信醫家有妙方蟲證第四十二人之臟腑本属潔淨因飮食不節或過食腥鱠灸煿而至成積積乆生熱濕熱相生乃生諸般奇異之蟲各從五行之氣而化其名有九一曰伏蟲長四寸許爲諸蟲之長二曰蛔蟲長尺許生聚曰多冒心卽能殺人三曰白蟲長一寸俗呼爲寸白蟲毋子相生毋蟲長至三四丈者不治四曰肉蟲狀如爛杏食人臟腑令人煩悶五曰肺蟲其狀如蠶令人咳嗽六曰蜩蟲狀如蝦蟇令人嘔吐欬逆嘈雜愛吃泥炭生米茶塩姜椒七曰弱蟲又名膈蟲狀如瓜瓣令人多吐八曰赤蟲狀如生肉令人腸鳴九曰蟯蟲狀如菜

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家