Image

曰壯人無積虛人則有之皆因脾胃怯弱氣血兩衰所致四時有感皆能成積聚者陽氣也六腑所主其脉沉結或隱或見其發無根痛無常處故亦無名大抵積之初發爲寒痰食積死血相結而成宜辛温消導用大七氣湯烏白丸大小温中丸退黄丸阿魏撞氣丸义則爲熱宜辛寒推蕩用木香梹榔左通玄二八丹硝石丸通用纂積丹生淶膏有蟲者妙應丸舊有肥氣等丸方增損五積九用之亦可也聚則止宜散聚湯七氣湯香稜丸大阿魏尤加參大安九而巳丹溪曰塊乃有形之物痰與食積死血而成也在中爲痰飲在左爲血塊在右爲食積故治左以破血爲主用海石九或當歸龍會丸料五錢桃仁姜黄末各一兩以蜜爲丸服治右以調氣爲主用靑皮湯木香分氣丸有積者消積正元散紅丸子小阿魏丸或當歸龍會丸保和丸俱加斑鳩糞治中以消痰爲主石鹻丸白芥丸然積之爲病陽虛易治隂虛則難峻補止宜早於滋補藥中加鱉甲龜板秋石或服枳术丸大安丸或醋鱉丸漸消徐化可補則補可瀉則瀉寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削之消之按之摩之鹹以軟之苦以瀉之全其眞氣而補益之隨其所利而行之因其所惡而攻之以其所喜而誘之如山查阿魏治肉積香附枳實治食積石鹻海

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第5卷》

《诸证提纲-第5卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第5卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家