Image

珍珠末一兩黑鉛二兩右爲細末煉蜜丸麻子大每服三四十丸薄荷湯下虎睛丸治癇痰發無時恍惚搐搦虎晴一對灸犀角鎊大黄各一兩梔子仁炒遠志各五錢右爲末煉蜜丸菉豆大每服三十丸食後酒下新增加味二陳湯治大人小兒五癇極効陳皮茯苓半夏南星白术香附各一錢青木香火炮七分桔梗八分枳殻炒三分黄連炒七分黄芩七分瓜婁仁八分荆芥五分川芎六分柴胡五分甘草三分右生姜引水煎服再加研細硃砂三分

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家