Image

痰病有似邪祟論則知之矣其物妖畜怪固能作靑然必人心自邪而後邪得以乗之丹溪亦用秦承祖灸鬼法是亦一術也黄冠之流果能祛遣或不可盡廢而安神定志之藥宜兼用之也秦承祖灸鬼法丹溪治一婦人如癇或作或輟恍惚不省人事一日略甦醒診視間忽聞床上有香氣繼又無所知識丹溪曰氣因血虛亦從而虛邪因虛入理或有之遂用此法灸治病者哀告曰我自去我自去遂卽愈法用細麻䋲扎住病者二大拇指以大艾置於兩介甲及兩指角肉二壯舉火四內皆着方効灸七壯神驗此物妖畜怪也故用此附方還蒐湯治中惡巳死麻黄二兩桂枝二錢杏仁十二粒右以水煎灌下卽醒桃奴丸治心氣虛怯有熱屍注魘夢驚癇等證桃奴丸卽桃𣗳上不落桃十二月收七個另研朱砂鳥犀角石上水磨桃仁十四個另研玳瑁各五錢桃葉水煑水琥珀另研雄黄飛各三錢龍腦二錢另研一兩無灰牛黄另研麝香另研各一錢安息香酒研飛右以安息香同桃仁琥珀共熬或膏和各藥末爲丸芡

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家