Image

金箔爲衣菉豆大每服三十丸白湯下六得足西十七六欝者氣血痰食濕熱也凡六淫七情之病有感卽發而爲諸般雜證固宜隨證用藥矣苟滯而不通遂至欝結戴氏曰欝結聚不得發越也當升不升當降不降當變化不得變化故傳化失常而欝病作矣諸病多有兼欝者或欝乆而生病或病义而生欝或因雜亂用藥而成欝故凢醫病必叅欝治凢胸滿脇痛而脉沉濇者謂之氣欝宜木香靑皮香附撫芎橘葉梹榔厚朴烏藥蒼术砂仁之類四肢無力能食小便淋大便紅而脉沉芤濇者謂之血欝宜桃仁韭汁牡丹皮玄胡索之類胸滿動則喘急起臥怠惰而寸脉

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家