Image

傷元氣也黄蓍二錢灸甘草升麻各五分五味子三十粒柴胡六分生甘草人參各五一厘錢二分自芍藥七分右水煎東垣温經除濕湯冬月四肢無力者乃濕在下焦而爲痰厥也醋心者乃濁氣不降欲爲滿也合眼卽麻木者陽道不行也惡風寒者中氣不能行於皮膚也開目不麻者目開助陽道故隂寒之氣少退也頭旋眩暈者風氣下䧟於血分不得伸越而作也此湯又治肢節沉重疼痛無力之聖藥黄連半分柴胡草豆蔻神麯炒木香麻黄不去節獨活歸身黄栢各一分升麻二分五厘羗活三分五厘灸甘草人參白术猪苓澤瀉各五分黄著陳皮蒼术各一錢白芍藥一錢五分右水煎食遠服補氣湯皮膚間麻木乃肝氣不行也

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家