Image

右水煎東垣初効黄蓍湯治渾身麻木不仁或頭靣手足肘背脚腿麻木及兩目羞明畏曰隱澁難開視物昏花睛痛等證蔓荆子二分陳皮五分人參八分灸甘草白芍藥一錢黄蓍二錢右水煎臨臥稍熱服如麻木不仁雖有熱不加黄栢只加黄蓍一錢木通三錢麻木甚者加白芍藥一錢木通二錢如小便淋澁加澤瀉五分一服而小便利則止如有大熱證加酒洗黄栢三分冲和補氣湯治合眼則麻木開則不麻四肢無力痿厥醋心目昏頭眩神効羗活七分獨活川歸黄栢各三分柴胡神麯木香草豆蔻各二分人參白术澤瀉猪苓各一錢甘草升麻各五分白芍藥一錢黄蓍二錢蒼水陳皮各一錢黄連麻黄不法節二分右作二脹水煎

...
《诸证提纲-第1卷》

《诸证提纲-第1卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第1卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第2卷》

《诸证提纲-第2卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第2卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第3卷》

《诸证提纲-第3卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第3卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第4卷》

《诸证提纲-第4卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第4卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第6卷》

《诸证提纲-第6卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第6卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第7卷》

《诸证提纲-第7卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第7卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第8卷》

《诸证提纲-第8卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第8卷,所属归类为医家...

医家
...
《诸证提纲-第9卷》

《诸证提纲-第9卷》是由明·陳文治所作的,全书共10卷,此为第9卷,所属归类为医家...

医家