Image

流子孫良亦在此其有頻當天石每戰有功義可成名勇能抗敵或能出竒以挫凶威並具状以聞即有優拔自餘戰士盡力邊荒計其積勞又在絶逺至於行賞豈此尋常勉𣗳功名即有官爵且北山雲間虜衆又疲歸途既難必有携貳張義之將兵若至河西北庭兵又大集滅胡之舉亦在人時可臨事圖之無失便也一勞永逸豈不在兹所奏縦賔軌魏蹇等官及前年第一立功人官並依所請訖告身即差使頒送初春尚寒卿及將士巳下並平安好遣書指不多及勑北庭經晷使盖嘉運書勑盖嘉運等安西去年屢有攻戰醜虜肆惡懸軍可憂卿十财文厥集卷十深識事冝以時救援先聲既振後殿載楊凶黨聞之卷甲而遁使我邉鎮且得休息然此賊爲愚勢未必已可數與王斛斯計㑹每事先防彼將自勞衆則離貳我因其隙後此可圖善熟籌之勿失侵也春晩卿及将士巳下並平安好遣書指不多及勑安西節度王斛斯書勃四頭節度副大使安西副大都護王斛斯等狂賊經冬犯邊爲梗將士守備不釋戈甲言念勤苦良深嗟嘆既負忠義爲國盡誠儒夫所難志士所重感激増氣視死如歸古人之言今知之矣又聞此賊尋亦退散攻圍既觧且得休息朕雖在九重心懸萬里念慮之至想所知之近既加

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类