Image

到亦以理報知不遣重来湏存信約遂乃不依處分驅馬直来無禮無信是何道理朕縁兒義重深爲舍容論其無知豈能不恠計兒忠孝必無非理未委此等何故而然念其逺来磧路艱苦勒令𨚫退去似不相親今覩都賜蘇農賀勒下及昆堅使下揔二萬疋絹任其市易想兒知之其馬今並勒令𨚫去至彼之曰以理告亦也夏末甚熱兒及平章事並平安好遣書指不多及勑突厥可汗書勑兒突厥可汗道路旣逺使命復稀近曰巳来音信斷絶朕每多懸念想所知之與兒情義旣深庻事無間父子之國直徃直来何異一家真無别也蘇農賀勒處剌逹千等有不公文集卷十去歲將馬其數倍多又有諸蕃馬来亦是兒所發遣徃者先可汗在曰變年納馬不過三四千匹馬旣無多物亦昜辨此度所納前後一萬四千縁兒初立可汗朕又結爲父子恩義相及不可𨚫廻所以摠留計物五十萬匹兼属國家大禮並放天下租庸用度無窮非特和市縁此馬價通容稍遲處利逹于未還不是故爲留滞念悉此意當復寛心今見續續市易不义望了即當發遣逥曰非賖在此還如當家去住亦何異也此後將馬来納必不可多還如先可汗時約有定准来使交易發遣易爲事湏乆長不是限隔今故令趙惠琮徃并有少信物别具委曲至宜領取秋氣漸冷兒及平章事並平安好遣書指不多及

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类