Image

張子壽文集卷第十二曲江集勑書勑吐蕃贊普書勑吐蕃贊普書勑金城公主書勑吐蕃賛普書勑金城公主書勑吐蕃賛普書勑張待賔書勑牛仙客書勑張待賔書勑護密國王書勑護密國生書勑識匿國王書勑勃律國王書勑諸國王葉護城使等書勑罽賔國王書勑曰本國王書勑蒙歸義書勑柘靜州首領書欲文集卷十二勑蒙歸義書勑蠻首領鐸羅望書勑爨仁哲書勑吐蕃賛普書皇帝問贊普得七月一曰信所言隂承本奏請不擬與彼和將兵馬大入者至如和與不和事皆由朕自㫁何人輙敢奏聞何兵即敢擅入所結親好不是近年文成公主巳来亦重疊矣中間或絶或繼終是舊好存焉惟道此有薩臣不知彼専構造亦湏自覺豈可推過至如兵馬邊備彼與此同既見彼處加兵豈此㧾無備矣疑自彼起不可相尤近曰築城不出疆界邉頭有要隨事脩營何所致疑以此爲語如彼頻𡻕亦築數城若不惡心何故嚴備固是邊

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类