Image

陽城闕雖曰皇都至於官苑之間制度本狹然風土氣候不甚冝人陛下以萬姓爲心萬姓以陛下爲命億兆所繋誠在聖躬聖躬若安何願小小陛下缘當宁動色再降徳音苟利於人朕何願惜發言惻隱感動神祗臣等幸聞至言不覺承睫聖恩愛育遊及於此又勑臣等商量進来者湛恩至徳焉可使朝臣不知聖君湘名不可令史官無述臣望宣聖旨攺用米年十月幸西京仍望具將本狀徧示朝列弁宣付史官等臣不勝踴躍之至御批初聞三輛之間今歲善熟朕縁陵寢誠欲西行然積重累年乍得小稔即又聚食所慮重難倘夏麦不登未免匱乏丈集卷十生百姓不足朕軌與安所以再三疚懷欲去不忍至於官苑所樂氣候非宜茍得人安終不以此爲念爲可宣前旨更俟後期所請遍示朝列及宣付史館亦属煩也任煸等自商堂上爲寜主寫一切經請宣付史舘狀并御抹右臣奉勑今曰於安國觀行香伏見天恩爲寕王及故惠宣代國金仙公主共寫一切道經四本伏以甯恩交愛情深天属生成之德無隔存二利益之資方弘道要諸經筆繕景福云集银實茲曰功用有成毅義是先誠所康慶臣無任欣戴之至望宣付史館謹奉狀以聞謹奏御批

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类