Image

始之徵矣臣今所言上剌史縣令等事一皆指實縱臣听欲變沄不合時宜伏望更發睿圖及詢於執事作爲長养振此頽風绫官修其方人受其福天下幸甚伏维陛下腮明神武動以聖斷正當可爲之運末行反本之法微臣企竦竊有所望伏願少留宸卷稍覧愚誠必無可施方弃之非脫不勝塵露裨補之誠上姚令公書曰月左拾遣張九齡謹奏記紫微今槊公閤下公登廟堂運天下者怂突人之情僞事之保失所更多矣非曲學之說小子之慮所能損益亦巳明矣然而意有不盡未可息區區之懷或以阋容亦猶用九九之衔以此道也心邦之环十六乎今君侯秉天下之鈞爲聖朝之佐大見信用日湯太平千載一時胡可遇也而君侯既遇非常之主巳踐難得之機加以明若鏡中運如掌上有形必察無徃不臻朝春處軒之時何云伊吕而已際會場失功業垂成而舉朝之衆傾心前人之弊未盡住徃擬議愚用惜焉何者任人當才爲政大體與之共理無出此途而曩之用才非無知人之鍳其所以失溺在縁情之舉春九勢則附俗人之所能池與不妄受志士之所之若侯際其茍附及不輕受就而厚之因而用之則爲息之首爲知巳而必碎豫之身感國士而能漆至於合如印透廉公之門客虚盈势牝雀羅廷尉之交情貴賤初則許之护人死徇體面俱柔終乃背之而

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类