Image

張子壽文集卷第十九曲江集頌碑銘故靳公遺愛銘正平忠憲公斐公碑铭徐文公神道石整故襄1剌史靳公遺愛銘并序江漢間州以十數而襄陽爲大舊多三輔之豪今則一都之曾故在晉稱南難在楚高北律天繇充雜亦云難理而前此領郡鮮能安人或見或猛成为或杭跡多弗類俗亦弗寧是以天子全金之公又御之寄矣公名恒字子濟其先某人九經钟长史父禮庭奉天討縣察御史世不苟合義在信紙充量之位面有種善之烈矣公性特重有器望即道而属居敎而簡度量可義我德義可以服人而先王遺言率由好學君子行道必本之恕泼源水潔厲翼雲類故舉爲於遺巳有遠致三人為御史低然正色當時知音福且大用而尚書理本郎官建牙亟踐諸曹克壓群議及香與大郡遂佐益州稱御文丞都督西南軍事原軫超将豈惟上德翁歸十立實养文式先是兵連蠻徼歲轉軍儲優我公私費以巨億公乃思其所病思有以易之建大田於雲南罷憤粮於巴蜀向之有重阻冒毒瘴負檐以踣斃垂耳於剽掠者每十有五六及底績盡境賴全至於是邦也政宵吞素今也惟行不違

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类