Image

在堅上之拔大師也豈藉譽於朝廷横徑取才於無跡矮收功於未朕而終致大用克成休勳使祖虚名者見@子而會貌工橫議者聞魯連而杜口乃知古所則答辦帝其難今之得人遇聖爲易能允明主之鑒不公真賢之實者其在正平忠憲公午公譚光庭字連城河東聞喜人也伯翳之後與秦同姓始封于裴因邑命氏在魏晉之際爲人物之傑與瑯郾三氏訶敵時人謂之八裴八王自兹厥後奕代更盛大王父定尺大将軍馮翊大守瑯哪公大父仁隋光禄大夫追贈持命原州都瞽天之旣厭隋德矣見危致命不亦難乎謚之曰惠應春秋乏義也父行儉禮部尚書共定襄道行車大大人雀捷工聽管聞喜縣公贈太尉時或有奸王命矣琴暴安人不謂雲乎謚之曰猒嘉名之與他公即獻公之第七子降袖元和含光不曜越在初歲巳有老成雖逺大是圖而近識莫悟學探帝載何事小名業綜人倫岂矜一善弱歲居太尉獻公䘮㓜以孝聞尋補引文舘學生神龍初明經擢第授家令寺丞轉太常丞加朝散大夫景龍中以親累外轉尋爲陝王友攺若衛郎將丁晉國大夫人憂柴毀骨立殆至滅性服免起爲月州别駕未之就也復除右衛郎將無何遷卒府中郎嗟乎有其道而無其用不可行也得其時而不得其志亦不可行也公負經綸之器韜王覇之畧自委泊外臺棲遲下位出入從事十數年間坦然而自若者

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类