Image

書文獻張公文集後韡承乏韶郡之又明曰進拜文獻公祠退求夫文獻之猶有存若僅得詩文二十許篇而巳餘未得也成化已丑冬始得全集於翰林學士瓊臺丘公仲深所因念古君子之爲政必因其俗尚又必表章其鄕之先賢以爲之勸俾人樂而從之蓋恱於使舍文獻文集後跋民之道固如斯也文獻公之集一時治道之盛靡不具載而此郡之俗易治樂從者亦多見焉垂之後世足以爲訓捐俸重刋惠此學者有能於此契其道而施之於時則豈徒爲此郡人而巳哉蓋文之行矣尚有望於所謂獻者之復起也常郡江隂蘇韡書

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类