Image

勃求賢濟理詢事考言務取由要以觀深識頃年策試顧成弊風所問旣不切於時冝所對亦何關於政事徒徵隱僻莫見才明以此釋賢良未得所卿等各膺推薦副朕虚求冝其悉心各畫所見勿復仍舊空載游詞各冝就食食訖就斌勑處分縣令勑諸縣令等自古致理其在命官今之所切莫如守宰朕每属意尤重此官有善者雖逺必昇無能者徔近而廢固已惟取才實非務官資事亦坦然天下所見而浮競之輩未識朕懷俾其宰邑便爲弃地或以煩碎而不或意或以僻遂而不畏法浸染成俗妨奪爲常嗷嗷下人於何寄命银服转文献集卷七大十朕所以寝興軫念思有以濟之故令吏曹精渠才幹卿等各膺推擇用簡朕心若能理化有成聲實相副必有超擢終不食言如其謂人不知惟利是視自速負敗兩喪身名智者所圖應不至是各冝勉勵以副勤祝勑處分縣令初新除河南府宻縣令張稷等令長之任黎庶尢切比嘗選衆未盡得人然而勇進之流乃非其好矯弊之政豈無所革今旣各膺奬用當盡良能期月有成聲能若著所列清要惟待賢才既爾有聞不患無位各冝勉勵以副朕心勑處分選人勢朕憫兹下人不忘降寐庶乎富教寄在牧宰所以推擇

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类