Image

已物𡖖嚴加部勒近得奏請皆依處置卿當此信任必用盡誠蕃鎮之虞且無西顧頃者劉涣囚悖遂超姦謀朕以偏荒比加隱忍而惡跡轉露人神不容忠義之徒復知密有自聞伏法自取誅夷狂愚至深亦何足道鄉與彼地近想備知之突騎施北来不窺隙㑹湏審察至竟如何蕃中人來未可輕信但當撫飬士卒而臨事制冝必先保全以此為上夏初巳熱卿及將士巳下平安好遣書指不及多勑西州都督張待賔書勑西州都督張待賔累得卿表一一具之劉渙凶狂自取誅滅逺近聞者莫不慶快卿誠深疾惡初屢表聞邉事動靜皆爾用意即朕無憂也夏初漸熱卿及將士官寮百姓文献集#八巳下並平安好遣書指不多及勑清夷軍使虞靈章書勑清夷軍使虞靈章窮冠傷殘寄命無所猶以遺應敢犯塞垣外義勇過人臨難無苟親當矢石遂此犬羊略有梟夷足申威武邉寄盡節朕甚嘉之仍聞鋒鏑既交在卿亦有所損神道助順應不爲災今將藥物可以時將寮所有将士用命即月狀以聞其不幸陣亡固将深悼惜亦冝追録當有加贈夏末甚熱卿及將士已下並平安好遣書指不多及勑伊吾軍使張楚賔書勑伊州剌史伊吾軍使張楚賔近得𡖖表知沙陁入界此

...
《唐先生文集 宋刻本第1册》

唐先生文集 宋刻本第1册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第2册》

唐先生文集 宋刻本第2册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第3册》

唐先生文集 宋刻本第3册...

未分类
...
《唐先生文集 宋刻本第4册》

唐先生文集 宋刻本第4册...

未分类
...
《梁谿先生文集》

此《梁谿先生文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集2 梁谿先生文集梁溪詩鈔...

未分类
...
《朹溟文集》

此《朹溟文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集6 般陽詩萃姚氏先德傳後湘詩...

未分类
...
《邺芸文集》

此《邺芸文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 小樓詩集小停雲館芝言心儀...

未分类
...
《静葊文集》

此《静葊文集》由未知所作,所属分类为未分类。其它信息:哈佛圖書合集8 南漘楛語南邨草堂詩鈔南陔...

未分类