Image

故人驄馬曉相過錯莫鄰人避王珂朝下楚城髙盖合春深門巷落花多飛騰每羡靑雲早衰懶無如白髮何相見惟期𣗳勲業蔣陵佳氣正嵯峨題黎仲輝御史先君墓誌廣文振佩趍朝曰當宁臨軒䇿士時黄閣侍臣催奏牘王堂學士誦清詩千花暁曰文園合一鐸西風客棹遲遺老寂寥芳歳換空山松栢雨絲絲寄彭萬里給事時參山西政與君文釆舊同朝翠管文章上九霄輦路香風隨鹵簿天壇花雨聴蕭韶鵷鸞一别京關逺雲月三年楚水遙心治茂亥金蕊館刻卷八十遙寄清詩慰寥閴汴河東去近無潮送沈主事起復除西安知縣年少天官舊考功馬蹄催入未央宫聲名巳在雲霄上鄉國猶懸涕淚中輦路繁花明旭曰佳城喬木語天風傳家政欲存忠孝千古君臣此道同懷王彦舉懷昔南園王給事同開書社向滄洲凌風欲赴三山約聴雨還爲十曰留蟻緑新醅浮翠盎繭黄舊紙試銀鈎别來風物應無恙幸喜微官未白頭早歲南園開洛社哦詩縱酒野雲邉元龍豪氣三千丈

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类