Image

遥憶釣魚洲渚上幾畨吟興負沙鷗青齊北地寒威盛四月黄河雪始消啼鳥落花春寂寂綠蘋芳芷水迢迢三千客路迷鄉國四十頭顱荷聖朝此去定酬山野頋不煩猿鶴更相招古河蕭關之北黄河流昔時禺蹟今成丘荒碑苔蘚不辨色古水蛟龍猶有湫野人千載見清淺海宇萬里無戈矛明當作頌獻天子高鐫寳冊垂鴻猷出關忘卻看花上帝都出關猶記佩兵符龍歸古寺雲初定弘治癸亥金蘭鉬利卷九十一鳥落寒灘水半枯萬古文章闋氣運十年風雪老頭顱憑將翠管三千牘換取黄栮二百株驪山朝元髙閣倚嵯峨十月時巡樂事多寳𣗳天香迎劍佩青繩輦路沸笙歌龍頭暖浪芙蓉王馬上喧風蛺蝶羅瞬繁華千載事空山寥落後人過冬至朝來喜色動鐘山雲氣從龍杳靄間宫扇影搖春仗下佩環聲散早朝還書祥謾有三千牘獻頌長違咫尺顏巳擬隂何同結社遍題新句老江闗

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类