Image

閣髙壓清風八詠樓羽衣來自大江西打得旌陽鐡柱碑聞道珊瑚纒樂石碧潭清夜老龍嘶建業鍾殘禁漏稀九重天上早朝時玉堂清署風霜冷常恐先生入奏遲鳯翥龍飛御製文人間未見墨花新恩榮獨爲詞林重親向宫門賜老臣晚出金閨望故鄉芙蓉峰影月蒼蒼歸途跨得銀鞍馬原是天閑小乗黄寄王彦舉弘始美袤金蘭館刻卷十九一綠楊隂下王驄嘶絲絡銀甁帶酒携夢入南園聴夜雨不知身在蔣陵西寓居傳小樓懷以成故人何処艤蘭舟誰念西窳客滯留賴有嫦娥憐寂寞流光偏照讀書樓憶得憶得垂髫少小時靑燈黄卷曰相隨于今放浪江湖上一叚閒情緫付詩憶得初年不解愁藥欄花逕曰風流臨池書罷黄庭帖走馬城南覔舊游

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类