Image

歸休嬴得卧中林坦腹蓬頭綠𣗳隂非是葛巾渾忘着邇來華髮不勝簪垂柳隂隂護釣磯溪流盡処着柴扉時人莫用知名姓清世林泉老布衣爲報奚童掃緑苔縛柴門子便教開曉煙晴曰鴉聲急應有故人天上來勲名本不到旂常徒得煙霞冷趣長林下一瓢桑落酒誰云得及市朝香書生元亦羡封侯經世才迂不自由萬一鶴書求野逸素琴重到碧山幽十八金蘭馆刻卷十青年出仕奉明君老去投簪卧白雲千載周顒風致在北山先自錯移文桂𣗳叢生山正幽王孫歲暮儘優游不知招隱縁何事聒聒風前詠不休約客聴琴掃石臺竹門咿軋倚風開空山曰暮碧雲合天外美人來不來卯酒初醒午夢餘南風入户北窗虚閑身巳在義皇上到此令人悔讀書韓子髙軒不再逢草廬長債落花封苦無韜略能匡世伏枕惟應愧卧龍

...
《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》

此《《韩希孟绣宋元名迹册·鹑鸟图》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(1)》

此《十六应真册(1)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(10)》

此《十六应真册(10)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(11)》

此《十六应真册(11)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(12)》

此《十六应真册(12)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(13)》

此《十六应真册(13)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《十六应真册(5)》

此《十六应真册(5)》由顾绣所作,所属分类为绘画...

绘画
...
《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第040轴》

此《046群书治要50卷(阙卷4_13_20)_附金泽本群书治要题跋+唐魏徵等奉敕编+镰仓写第...

未分类