Image

蓍其衽以連棺蓋及底之木使與棺頭尾之材相固漢特呼衽爲小要也9柏椁者謂爲椁用柏也天子胡銓以柏木意心缧矜棺好柏諸侯松大夫柏士雜木也鄭注方相職云天子淳谓之黄肠柏黄腸爲裏而表以石焉0以端者端猶頭也積柏材作椁竝葺材頭也故云以端〇長六尺者天子椁材每叚長六尺而方一尺天子次下庶人以上鄭注喪大記具之〇注衽或作漆或作髹〇正義幻經之衫字諸禮記本或有作漆字者或有惟髹字者门庄以端至一尺c正義日以沈木之端首題湊嚮内知其方蓋一尺者以庶人四寸之棺五寸之椁椁厚於棺信寸寨喪大記君大棺八寸君謂諸侯則天子之大棺或當九小其梈原一尺故云其方蓋一尺則椁之厚也如鄭此言椁材並皆從下壘至上始爲題泰湊嚮也言木之頭相嚮而作四阿也如此乃得棹之厚薄與棺相準皇氏以品壘椁材從下卽題湊郛六尺與椁全不租應日坤阿云其方蓋一火皇氏家義非快就天子之興諸侯也爵弁絰紉衣服士之宗服以哭大明爲變也天子至尊不具尸柩不弔服麻不加於彩此言絰衍字也時人間有弁經因云之耳周禮王弔0紡本又作緇又作饨同側其反諸侯弁絰緦衰也爲于僞反下文及注爲其變皆同衍以善反或曰使有司哭之庄非也哀戚之事不可虛爲之不以樂食蓋謂殯炒之間正施天子至樂食0正義曰此一節論天子哭諸侯之事注服士至衰也0正義曰天子至尊不見尸根不弔服者薨在本國天子遙哭之不親見尸柩不服緦衰弔而服爵弁紂衣紡衣絲衣也則諸侯以下唯不見尸根仍弔服也〇或曰使有同笑之者或人云天子不自哭但令有司哭之耳非也0爲之不以樂食此是記者之言非復或人之說也天

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 003卷》

此《礼记注疏63卷 003卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 009卷》

此《礼记注疏63卷 009卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部