Image

吾喪站姊妹亦如斯斯此也謂如此繐衰環絰。末吾禁池者末無也我著繐衰環絰無人於吾而湘禁者既無禁明其得著纁衰衍告子柳如此子柳得行言乃退使其妻著德衰而環經。生叔仲至之族0正義冂知者案世本梪公生僖叔哭叔孚生武仲休休生惠伯彭彭生皮爲叔仲氏故云叔孫氏之族〇注衣當至勝學〇正義曰喪服婦爲舅姑齊衰無衣衰之文故知衣是齊宇但齊字懷滅而有衣在云织讀爲不僇垂之缪耆讀從变服傳不樛垂之瘳樛謂兩股相交也五服之經皆然唯弔服環經不闳耳云士妻爲舅站之服也者以子柳以叔仲爲氏則非庶人也又春救叔仲皮等經傳無文則非卿大扶也故以爲士妻其實大夫妻爲舅姑亦齊衰o用衍蓋皮之弟〇正義门知者以权仲行杈仲皮皆以單宇爲名故疑是兄弟也又子州請衍則衍尊於子柳是子柳叔也0繐衰至服之。正義曰知德衰小叻之生而四升半耆約喪服傳x云環絰弔服之經者約湯谐同服首服介至冰主云价至者如柠弁而素江发国背殼似匡也红又馆注雜記去環組者一股所謂継絰也纏而不朱氏日絲之福繆是環絰不樛也云時婦人好輕細而多服此者若者必由手国之所盛然蟹之有時人不服此服則衍海子柳應知德衰爲非今子柳民非為蠶之績旣受學於父不肯粥庶弟之母非是下愚而不知其也為背而已首之冠者必資手非禮明當特皆蓍輕細故也〇矩婦以至舅非〇正楼之所饰然蜉義日以諸侯之大夫爲天子之衰據喪服謂繐衰也之有楼非為范云弔服之經耆謂環經旣之冠也爲喙而己以此服服舅故法非驰四解有匡不為智虹之紙蝉成人有其兄死而不爲衰者聞子皇將爲成宰遂爲衰有行不鸡范之冠也美疏成人曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有綉兄則死管横排而子臯爲之衰註蚩兄死者言其衰之不爲兄死如蟹有国蟬有綉不爲蠶之績范之冠也范蜂也蟬蜩。成本或作鄭音丞续七南也綫爲蜩喙長在腹下反蟹户買反绣耳佳反蚩昌

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 003卷》

此《礼记注疏63卷 003卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 008卷》

此《礼记注疏63卷 008卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部