Image

十五其一爲畿内餘二十四州各有方千里者三其餘諸侯之地大小則未得而聞。與音預注及下注不與同塗音徒要一遥反下要服皆同并必政反又如正心凡九至不與。字減古斬反關盛衰並讀如字正義日此一節總明殷之畿內畿外國數之法前文云凡四海之內明殷之畿外諸侯次經明天子縣內殷之畿內國畿此經總明殷之畿內畿外故云凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不在數中故云不與商王大計地方三千里畿外八州每一州二百一十國封爵三等八州一千云百八十國并王畿內九十三國計千七百七十三國天子之元士則下云方百里者云十四方十里者九十云是天子之元士又下云其餘方百里者十方十里者云十是諸侯附庸不在千七百七十三之數。旺春秋至而聞〇正義司引春秋傳者哀七年左傳文時魯欲伐邾孟孫不欲米大大答孟系云禹會諸侯轻塗山軌王帛者萬今其存者無勤十焉又襄二十五年傳云若無侵小阿以至焉社預云塗山在壽春東北與會稽別也共鄭康成之意塗山則會稽也故注尚書云禹朝群臣於會稽執王帛者萬國是以張逸疑而問鄭按左傳禹會諸侯於塗山執王帛耆萬國外傳云禹朝群臣於會稽防風氏後至不與注相應何鄭答云欲明諸侯守土之祀故兼用外傳內傳語者鄭意以塗山會稽爲一以諸侯爲守土之祀故云禹朝群臣群臣則諸侯也鄭云兼用外傳內傳語者禹朝群臣於會稽是外傳語執王帛者萬國是內傳左氏語云言執王帛則是惟謂中國耳者按覲禮諸侯享王璧以帛是執王帛也按大行人侯甸男采衛要各以其服貢物下云力州之外謂之蕃國各以其所貴寳爲摯鄭注貴寳若白很白鹿夷狄不執王帛故云執王帛惟謂中國耳云中國而言萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者鄭言此者以周之大國方五百里而下則不得有萬國故云然也按萬國之數注在臯陶謨堯初制五服更五百里禹所弼每服

...
《礼记注疏63卷 001卷》

此《礼记注疏63卷 001卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 002卷》

此《礼记注疏63卷 002卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 003卷》

此《礼记注疏63卷 003卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 004卷》

此《礼记注疏63卷 004卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 005卷 》

此《礼记注疏63卷 005卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 006卷》

此《礼记注疏63卷 006卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 007卷》

此《礼记注疏63卷 007卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部
...
《礼记注疏63卷 008卷》

此《礼记注疏63卷 008卷 汉 郑玄注 唐 孔颖达疏 唐 陆德明音义 明嘉靖李元阳刻《十三经...

经部