Image

之于邦國使致其珍異之物川師掌川澤之名辨其物與其利害而頒之于邦國使致其珍異之物逸師掌四方之地名中士四人辨其丘陵墳衍邋隰之名物之可以封邑者〇匡人史四人徒八〇攬人中士四人史人四人徒八人匡人掌達灋則匡邦國而觀其慝使無敢反側以聽王命摽人掌誦王志道國之政事以巡天下每都上士二之邦國而語之使萬民和說而正王面〇都司馬人中士四人下士八人府二人史八〇家司馬各使其臣以人胥八人徒八十人正于公司馬都司馬掌都之士庶子及其衆庶車馬兵甲之戒令以國灋掌其政學以聽國司馬家司馬亦如之秋官司寇五周禮惟王建國辨方正位體國經野設官分職以爲民極乃立秋官司寇使帥其屬而掌邦禁以佐王刑邦國刑官之屬〇大司寇卿一小司寇中大夫士師下大夫鄕士上士八人中士十人二人四人有六人旅下士三十有二人府六人史十有二人胥十有二人徒百有二十人大司寇之職掌建邦之三典以佐王刑邦國詰四方一曰刑新國用輕典二曰刑平國用中典三曰刑亂國用重典以五刑糾萬民一曰野刑上功糾力二曰軍刑上命糾守三曰鄕刑上德糾孝四曰官刑上能糾職五曰國刑上愿糾暴以圜土聚敎罷民凡害人者寘之圜土而施職事焉以明刑恥之其能改者反于中國不齒三年其不能改而出圜土者殺以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈎金三日乃致于朝然後聽之以嘉石平罷民凡萬民之有罪過而未麗於灋而害於州里者桎梏而坐諸嘉石役

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《024 空同先生集63卷 024卷》

此《024 空同先生集63卷 024卷 明 李梦阳撰 明嘉靖刊本 卷》由李梦阳所作,所属分类为...

集部 别集