Image

論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之大夫廢其事終身不仕死以士禮葬之有發則命大司徒敎士以車甲凡執技論力適四方羸股肱決射御凡執技以事上者祝史射御醫十及百工凡執技以事工者不貳事不移官出鄕不與士齒仕於家者出鄕不與士齒凡官民材必先論之論辨然後使之任事然後爵之位定然後祿之爵人於朝與士其之刑人於市與衆棄之是故公家不畜刑人大夫弗養士遇之塗弗與言也屏之四方唯其所之不及以政示弗故生也司寇正刑明辟以聽獄訟必三刺有旨無簡不聽附從輕赦從重凡制五刑必卽天論郵罰麗於事凡聽五刑之訟必原父子之親立君臣之義以權之意論輕重之序愼測淺深之量以别之悉其聰明致其忠愛以盡之疑獄氾與衆共之衆疑赦之必察大小之比以成之成獄辭史以獄成吿於正正聽之正以獄成吿于大司寇大司寇聽之棘木之下大司寇以獄之成吿于王王命三公參聽之三公以獄之成吿於王王三又然後制刑凡作刑罰輕無赦刑者俐也俐者成也一成而不可變故君子盡心焉析言破律亂名改作執左道以亂政殺作浮聲異服奇技奇器以疑衆殺行僞而堅言僞而辨學非而博順非而澤以疑衆殺假於鬼神時日市筮以疑衆殺此四誅者不以聽凡執禁以齊衆不赦過有圭全璋不粥於市命服命車不粥於市宗廟之器不粥於市犧牲不粥於市戎器不粥於市用器不中度不粥於市兵車不中度不粥於市布帛精嬴不中數幅廣狹不中量不粥於市

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《024 空同先生集63卷 024卷》

此《024 空同先生集63卷 024卷 明 李梦阳撰 明嘉靖刊本 卷》由李梦阳所作,所属分类为...

集部 别集