Image

前主人降祝反及主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門徹郡月卒食而茶依堂市翼省從庶羞設於西序下尸俎出咖門乃反值石出筵對席佐食分簋鉶宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食養者舉奠許諾升入東面長兄第對之皆坐佐食授舉各一膚主人西面再拜祝曰養有以也兩暮奠舉于俎許諾皆答拜若是者三皆取舉祭食祭舉乃食祭鉶食舉卒食主人降洗爵宰贊一爵主人升酌醑上餮上巷拜受爵主人答拜醑下暮亦如之主人拜祝曰酯有與也如初儀兩菘執爵拜祭酒卒爵拜主人答拜兩驀皆降實爵于篚上暮洗爵升酌酢主人主人拜受爵上幕卽伉坐答拜主人坐祭卒爵拜上暮答拜受爵降實于篚主人出立于戶內西面本福祝命徹阼俎豆籩設于東序下祝執其俎以出東面于戶西宗婦徹祝豆籩入于房徹主婦薦俎佐食徹尸薦俎敦設千西北隅几在南匪用筵納一尊佐食闔牖戶降祝吿利成降出主人降卽位宗人吿事畢賔出主人送千丽記凡祭於公必自徹其俎門外再拜佐食徹阼俎堂下俎畢出〇曲禮爲人祭日致福爲已祭而致膳於君子日膳前練口吿凡膳吿於君子主人展之以授使者于阼階之南面再拜稽首光反命主人又再拜稽首其禮大牢則以牛左屛臂臑折九筒少牢則以羊左肩七箇物水則以不左府五箇凡祭於室中堂上無洗燕則有之〇少儀少牢饋食禮諸侯之卿大夫祭其祖禰之禮自有司徹以下少牢之下篇也上大夫旣祭儐尸子堂若下大夫祭畢禮尸于室中無别行儐尸事儀禮少牢饋食之禮日用丁已筮旬有一日筮於廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上轉兼與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《026 空同先生集63卷 026卷》

此《026 空同先生集63卷 026卷 明 李梦阳撰 明嘉靖刊本 卷》由李梦阳所作,所属分类为...

集部 别集