Image

禮匹夫大牢而祭謂之攘管仲鏤簋朱紘山節藻稅君子以爲濫矣晏平仲祀其先人豚肩不揜豆澣衣濯冠以朝君子以爲隘矣是故君子之行禮也不可不愼也衆之紀也紀散而衆亂孔子曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣禮也者猶體也體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也禮有大有小有顯有微大者不可損小者不可益顯者不可扴微者不可大也故經禮三百曲禮三千其致一也未有入室而不由戶者君子之於禮也有所竭情盡愼致其敬而誠若有美而文而誠若君子之於禮也有直而行也有曲而殺也有經而等也有順而討也有摲而播也有推而進也有放而文也有放而不致也有順而摭也三代之禮一也民共由之或素或靑夏造殷因周坐尸詔侑武方其禮亦然其道一也夏立尸而卒祭殷坐尸周旅酬六尸曾子曰周禮其猶醵與君子曰禮之近人情者非其至者也郊血大饗腥生獻燜一獻孰是故君子之於禮也非作而致其情也此有由始也是故七介以相見也不然則已慤三辭王讓而至不然則已蹙故魯人將有事於上帝必先有事於類宮晉人將有事於河必先有事於惡池齊人將有事於泰山必先有事於配林三月繫七日戒三日宿愼之至也故禮有擯詔樂有相步温之至也禮也者反本脩古不忘其初者也故凶事不詔朝事以樂醴酒之用玄酒之尚割刀之用動刀之貴莞簟之安而槀鞒之設是故先王之制禮也必有主也故可述而多學也君子曰無節於內者觀物弗之察矣欲察物而不由禮弗

...
《绎史160卷 001》

此《绎史160卷 001 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 002》

此《绎史160卷 002 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 003》

此《绎史160卷 003 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 084》

此《绎史160卷 084 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 100》

此《绎史160卷 100 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 130》

此《绎史160卷 130 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《绎史160卷 160》

此《绎史160卷 160 清 马骕撰 清康熙9年(1670)刻初印本》由马骕所作,所属分类为史...

史部 纪事本末
...
《026 空同先生集63卷 026卷》

此《026 空同先生集63卷 026卷 明 李梦阳撰 明嘉靖刊本 卷》由李梦阳所作,所属分类为...

集部 别集