Image

厢建通志卷之三十二陳元平字熙初臨川人紹熙間知邵武縣熟於民情諸練軍政雖老吏宿將不能難之尤倘儒衡爲黄幹所椎許陳孔碩字膚仲候官人紹熙中知邵武縣聰明慈愛有古良吏風張訢显陵人紹熙間知光澤縣嘗於境丙倣社倉之法以濟里民之無蓋藏者及中下之家生子不舉者又附倉列屋以待行旅疾病無所歸之人法甚精善朱熹爲之記字執中懷安人進士爲邵武縣尉嘗作劉彛陂塘敎民種藝凡可惠民者知無不爲陳雲崇安人開禧間進士建寧縣主簿時峒冠李元勵竊發多方撫禦邑頼以安徐範字彞殳候官人嘉定間進士初範與同舍生即闕上書極論韓伲胄逐趙汝愚事編管禁鋼十餘年伲胄誅遷國子主簿入對言多事之秋宜一意養民以培國本言極痛切除知邵武軍以懋精著趙時館宋宗室居崇安慶元中知泰寧縣撫治有方晉階朝奉大夫知邵武軍嘉泰中知邵武軍時金人遣使張毣約降附麾立斬之人壯其勇葉介宇方叔武義人淳熙八年進士嘉定中判邵武軍時泉南海㓂猖獗郡適缺守尙書黄公度帥閻委以郡事介召軍將授方畧擒滅之著有中庸講義芷江雜稿十卷陳彭壽天台人嘉定中知邵武軍亷介明勁鋤擊横暴惠愛百姓郡人粥之大乾廟石廡趙時通字宜伯宋宗室慶元進文嘉定間知邵武軍始至官論民毋継酒尙氣母挾兵刃有殺人不覺察旣稅不亟捕者皆坐之廣學田設藥局立濟貧庫時復簡兵閱士諸政畢舉及卒眞德秀銘其墓有日天府片言而解縶者百數樵川三月而懷恩者千家陳煃字孟明長溪人嘉定間進士剛直敢言權奸惡之以宗正寺丞出知邵武軍林孝聞字質文福清人進士嘉定中知建寧縣爲政廉明尤工於文嘗捐俸置田以充學宫號林名宦

...
《006 福建通志78卷 001卷》

此《006 福建通志78卷 001卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《007 福建通志78卷 002卷》

此《007 福建通志78卷 002卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《008 福建通志78卷 003卷》

此《008 福建通志78卷 003卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《009 福建通志78卷 004卷》

此《009 福建通志78卷 004卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《032 福建通志78卷 027卷》

此《032 福建通志78卷 027卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《042 福建通志78卷 037卷》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

史部 地理
...
《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《037 福建通志78卷 032卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类
...
《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊本》

此《042 福建通志78卷 037卷 清 郝玉麟等修 清 谢道承等纂 清乾隆2年(1737)刊...

未分类