Image

得失舉方正直言極諌之士永待詔公車對者数十人永爲上第前漢史九經庫谷那律魏州人淹識群書褚遂良甞稱爲九經庫遷弘文館學士從太宗出獵遇雨沾清因問曰油衣若爲而無漏耶那律曰以尾爲之當不漏帝悅其直賜帛二十叚唐史麴世爲豪族麴允金城人與游氏世爲豪族西州爲之語曰麴與游牛羊不数頭南開朱門北望靑樓爲始平太守領雍州剌史至尚書左僕射晉史伏伏氏學伏恭字叔齊父黯字稚父明齊詩恭少傳父學與寇凖亚相皇朝畢士安字仁叟代州雲中人也後居鄭州舉進士李沆薨中書闕宰相乃拜士安吏部侍郎參知政事入謝上曰未也行且相卿士安曰寇凖慷槪有大節朝臣罕出其右如凖者陛下所冝用也直宗亦欲相凖藉士安宿德以鎭之不閱月與凖並相進御樓觀燈詩畢仲衍字夷仲元豐中任中書舎人釐正官制一經其手遂爲萬世不刊之典撰中書備對二十卷天下之事盡在其中後因館伴高麗貢使元夕御樓觀燈進詩上俯同其韻以賜云先春佳氣集鈞毫樂與民同盛宴開蟾彩暖催蓮熖發桂香輕泛管聲來形容壯麗雖非極黼黻升平是有才萬里海邦修貢使旣陪華觀勿辭推

...
《A037 锦绣万花谷前集40卷 037卷》

此《A037 锦绣万花谷前集40卷 037卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录》

此《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂刊本...

子部 类书
...
《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷》

此《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷》

此《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷》

此《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷》

此《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷》

此《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷》

此《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书