Image

勇蓋三軍薛萬鈞與弟萬徹以材武歸欵高祖從李靖訶吐谷渾勇蓋三軍遷左衛大將軍擊局昌進潞國公後甞賜群臣膜皮及萬徹而誤呼萬鈞愴然曰萬均朕動舊忽口其名豈死者有知兾此賜乎因命取焚之舉坐嘆異諌止畋獵薛收年十二能屬文房元齡言之秦王玉召見問方畧所對合旨授府主簿時討王世充軍事繁收爲書檄露布或馬上占辭該敏如素構上書諌王止畋獵王曰覧所諌知成我者卿也明珠兼乗未若一言燧唐史河東三鳯薛元敬與收及族兄德音齊名世稱河東三鳯收爲長雛德音爲玁鷹元敬年少爲鷀雛武德中爲天䇿府參軍直記室文學館學士如晦嘆曰小記室不可得而親不可得而踈虓將薛仁貴絳州人三師攻安市城高麗率兵拒戰太宗命諸將分擊仁貴恃驍悍欲立竒功乃着白衣自標顯持戟呼而馳所向披靡軍乗之賊潰帝曰朕不喜得遼東喜得虓將九姓衆十餘萬令驍騎数十來挑戰仁貴發三矢輒殺三人於是虜氣皆攝軍中歌曰將軍三箭定天山壯士長歌入漢關折折家父皇朝折克行知撫州沈勇有力善撫士卒在邊三十年戰功最多虜畏其威名號折家父官至秦州觀察使

...
《A038 锦绣万花谷前集40卷 038卷》

此《A038 锦绣万花谷前集40卷 038卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录》

此《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂刊本...

子部 类书
...
《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷》

此《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷》

此《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷》

此《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷》

此《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷》

此《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷》

此《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书