Image

觀素室悉圖唐與節上文人名亭曰休休作文以見志自目爲耐辱居士唐史公儀拔葵出婦公儀休食茹而美㧞其園葵而棄之見其家織布好而疾出其家婦燔其機云欲令農士工女安所讎其貨乎史記皇甫西州豪傑皇甫規舉賢良後爲中郎將黨事起天下名賢多見染逮規雖爲名將素譽不高自以西州豪傑耻不得預廼自上言云云臣宜坐之朝廷知而不問時人以規爲賢後漢史玄晏先生皇甫謐字士安博綜典籍百家之言自號玄晏先生時人謂之書淫竟不仕晉史錦繡萬花谷續集卷之三十九

...
《A039 锦绣万花谷前集40卷 039卷》

此《A039 锦绣万花谷前集40卷 039卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录》

此《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂刊本...

子部 类书
...
《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷》

此《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷》

此《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷》

此《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷》

此《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷》

此《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷》

此《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书