Image

時雅樂廢缺徵稽諸典故創新攺舊樂始備焉周武帝以徵經有師法詔授皇諸子呼爲夫子儒者榮之斛律鴈臣斛律金魏除爲第二領人酋長秋朝京師春還部落號曰鴈臣後爲肆州剌史進遷左丞相文宣曰公元勲佐命父子忠誠朕當結以婚姻永爲藩衛子光字明月聲震關西豆盧惠政致祥瑞豆盧勣拜渭州剌史甚有惠政大致祥瑞高武隴由來乏水勣馬足所踐忽飛泉涌出又有白烏翔止㕔前乳子謡曰我有丹楊山出玉漿濟我人夷神烏來翔並北史居相十餘年豆盧欽望雍州人魏太和詔去豆姓著盧欽望居宰相十餘年方易之三思等怗勢獨人身諄諄自全唐史庫狄暴過獨獸庫狄士文隋初拜具州剌史上賜公卿入左藏任取多少士文獨口衘絹一疋至州發擿姦謟尺布丰粟之贓無所寛貸時司馬韋焜清河令趙逹並苛刻唯長史有惠政語曰剌史羅刹政司馬蝮蛇瞋長史含笑判清河生喫人上聞曰士文暴過獨獸竟坐免北史若千將士懷恩若干惠翊戴周文拜直閣將軍從禽竇泰復弘農破沙苑每先登䧟陣加儀同三司剛質有勇力善

...
《A040 锦绣万花谷前集40卷 040卷》

此《A040 锦绣万花谷前集40卷 040卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录》

此《C000 锦绣万花谷续集40卷 目录 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂刊本...

子部 类书
...
《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷》

此《C001 锦绣万花谷续集40卷 001卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷》

此《C002 锦绣万花谷续集40卷 002卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷》

此《C003 锦绣万花谷续集40卷 003卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷》

此《C004 锦绣万花谷续集40卷 004卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷》

此《C005 锦绣万花谷续集40卷 005卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书
...
《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷》

此《C006 锦绣万花谷续集40卷 006卷 宋 佚名辑 明嘉靖15年(1536)秦汴绣石书堂...

子部 类书