Image

興郡晉陽秋曰胡威字伯虎淮南人父質以忠清顯質爲荆州威自京師徃省之及告歸質賜威絹一匹威跪曰大人清高於何得此質曰是吾奉祿之餘故以爲汝糧耳威受而去每至客舎自放驢取樵爨炊食畢復隨旅進道質帳下都督隂齎糧要之因與爲伴每事相助經營之又進少飯威疑之密誘問之乃知都督也謝而遣之後以白質質杖都督一百除其吏名父子清愼如此及威爲徐州世祖賜見與論邊事及平生帝歎其父清因謂威曰卿清孰與父對日臣清不如也帝日何以爲勝汝邪對曰臣父清畏人知臣清畏人不知是以不如逺矣鄧攸始避難於道中棄巳子全弟子晉陽秋曰攸字伯道平陽襄陵人七歳喪父母及祖父母持重九年性清愼平簡鄧粲晉紀曰永嘉中攸爲石勒所獲召見立幕下與語說之坐而飯焉攸車所止與胡人鄰轂胡人失火燒車營勒吏案問胡胡誣攸攸度不可與爭乃日向爲老姥作粥失火延浼罪應萬死勒知遣之所誣胡厚德攸遺其驢馬護送令得逸王隱晉書曰攸以路逺斫壤車以牛馬負妻子以叛賊又掠其牛馬攸語妻日吾弟早亡唯有遺民今當步走儋兩兒盡死不如棄見於草中兒啼不近人恬棄巳兒抱遺民吾後呼追猶之當至有兒莫復婦從及之攸中明興日繫書兒日攸为械而去遂渡江至尚書左僕射卒弟子綏服攸齊衰三年既過江取一妾甚寵愛歷年後訊其所由妄具說是北人遭亂憶父母姓各乃攸之甥也攸素有德業言行無玷聞之哀恨終身遂不復畜妾興書日王恍王長豫爲人謹順事親盡色養之孝神長豫丞相導長子也仕至中書侍郎文字志丞相見長豫輙喜見敬豫輙嗔曰王恬字敬豫導次子也少卓犖不羈疾學尚武不爲導所重至中軍將軍多才藥善隸書與濟陽江彪以善奕長豫與丞相語恒以愼密爲端丞相還臺及未行

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家