Image

愀然變色曰當共勠力王室克復神州何至作楚囚相對春秋傳曰楚伐鄭諸侯救之鄭執鄖公鍾儀獻晉景公觀軍府見而問之日南冠而蘩者爲雕有司對曰楚囚也使稅之問其族對日伶人也能為樂乎曰先父之職敢有二事與之琴操南音范文子曰楚囚君子也樂操土風不忘舊也君葢歸之以合晉楚之成衛洗馬初欲渡江形神慘顇語左右云見此芒芒不晉諸小瞽覺百端交集苟未免有情亦復誰能遣此曰行珍字叔寳河東安邑人祖父瓘太尉父恒黄門侍郎玠别傳日玠潁識通逹天龍標令陳郡謝幻輿敬以亞父之禮論者以爲出王眉子平子武子之右世咸謂諸王三子不如衛家一兒娶樂廣女裴叔道曰妻父有氷清之姿婿有璧潤之望所謂泰晉之四也爲太于洗馬永嘉四年南至江夏與兄别於梁里澗語日在三之義人之所重今日忠臣致身之運可不勉乎行至豫章乃卒顧司空未知名詣王丞相丞相小極對之疲睡顧思顧和别傳曰和字君孝吳郡人祖容吳所以叩會之荆州刺史父相晉臨海太守和總角知名族人顧榮雅相器愛曰此吾家因謂同坐曰昔每之興啡也必振衰族累遷尚書令聞元公顧榮道公恊贊中宗保全江表鄧粲晉細曰導與元帝有布衣之好知中國將亂勸帝渡江求爲安東司馬政皆决之號仲父晉中翩之功道實居其首體小不安令人喘息丞相因覺謂顧曰此子珪璋特達機警有鋒賀循㑹稽賀生體識清逺言行以禮别見不徒東南之美爾雅曰東南之美者有會稽之竹箭焉實為海内之秀劉琨雖隔閡寇戎志存本朝王隱晉書曰琨字越石中山魏昌人祖邁有經

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家