Image

齊靈公莊公以節儉力行重於齊禮記曰晏平仲祀其先人豚肩不掩豆君子以爲儉也又日晏子一狐裘三十年晏子焉知禮注豚爼實也豆徑尺言併豚之兩有不能掩豆喻少也卿復何辭此於是受而服之佛圖澄與諸石遊澄別傳日道人佛圖澄不知何許人出於燉煌好佛道出家爲沙門永嘉中至洛陽值京師有難潜遁草澤間石勒雄異好殺害因勒大將軍郭黙略見勒以麻油塗掌占見吉凶數百里外聽浮圖鈴聲逆知禍福勒甚敬信之虎卽位亦師澄號大和尚自知終日開棺無屍唯袈趙書日虎字季裟法服在焉林公曰澄以石虎為海鷗鳥龍勒從弟也征伐每斬將搴旗勒死誅勒諸兒襲位莊子曰海上之人奵鷗者每曰之海上從鷗游鷗之至者數百而不止其父曰吾聞鷗鳥從汝游取來玩之明日之海上鷗舞而不下謝仁祖年八歳謝豫章鯤子别見將送客爾時語巳神悟自參上流諸人咸共歎之曰年少一坐之顏回仁祖曰坐無尼父焉别顏回晉陽秋曰謝尚字仁祖陳郡人鯤之子也紹齔喪兄哀慟過人及遭父喪温嶠喭之尚號呌極哀旣而收涕告訴有異常童嶠竒之由是加名仕至鎭西將軍豫州剌史陶公疾篤都無獻替之言朝士以爲恨陶氏叙曰偈字士衡其先鄱陽人後徙尋陽偈少有逺槩綱維宇宙之志察孝廉入洛司空張華見而謂日後來匡主寧民君其人也劉弘鎭沔南取爲長史謂偈曰昔吾爲羊太傳參佐見語云君後當居身處今相觀亦復然矣累遷湘廣荆三州剌史加羽葆鼔吹封長沙郡公大將軍贊拜不名劒履上殿進太尉贈大司馬謚桓公按王隱晉書載偏臨終表日臣少長孤寒始願有限過蒙先朝歷世異恩臣年垂八十位極人臣啓手啓足當復何恨但以餘寇未誅山陵未復所以憤慨兼懷唯此而巳猶黄犬馬之齒尚可少延欲爲陛下北吞石虎

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家