Image

榦扶踈從都下還東山經吳中巳而㑹雪下未甚寒諸道人問在道所經壹公曰風霜固所不論乃先集其慘澹郊邑正自飄瞥林岫便巳皓然張天錫爲凉州剌史稱制西隅旣爲符堅所禽用爲侍中後於壽陽俱敗至都張資凉州記曰天錫字公純嘏安定烏氏人張耳後也曾祖軌永嘉中爲凉州刺史值京師大亂遂據凉土天錫篡位自立爲凉州牧符堅使將姚萇攻没凉州天錫歸長安堅以爲侍中比部尚書歸義侯從堅至壽陽堅軍敗遂南歸拜散騎常侍西平公中興書日天錫後以貧拜廬爲孝武所器每入言論無不竟江大守薨赠侍中曰頗有嫉巳者於坐問張北方何物可貴張曰桑椹甘香鴟鴞革響詩魯頌曰翩彼飛鶚集于泮林食我桑椹懷我好音淳酪養人無嫉心西河舊事曰河西牛羊肥酪過精好但寫酪置革上都外解撒驰顧長康拜桓宣武墓作詩云山崩溟海竭魚人鳥將梦何依宋明帝文章志曰愷之爲桓温叅軍甚被親暱人問之曰卿慿重桓乃爾哭之狀其可見乎顧曰鼻如廣莫長風眼如懸河決春秋考異酃曰距不周風四十五日廣莫風游至廣莫者精大備也葢北風也一日寒風或曰聲如震雷破山淚如傾河注海一乇伯成旣負其才氣常稱寧爲蘭摧王折不作蕭敷又榮征西寮屬名曰毛玄字伯成頼川人仕至征西行軍叅軍中興書曰寗字武子愼陽縣人博一一汜寗作豫章學通覽累遷中書郞豫章太守八日七荫佛有板衆僧疑或欲作荅有小沙彌在坐末曰世

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家