Image

之曰故自佳故自佳桓玄義興還後見司馬太傳太傳巳醉坐上多客問人云桓温來欲作賊如何晉安帝紀曰温在姑孰諷朝廷求九錫謝安使吏部郎袁宏具其草以示僕射王彪之彪之作色日丈夫豈可以此事語人邪安徐問其計彪之曰聞其疾巳篤且可緩其事安從之故不行桓玄伏不得起謝景重時爲長史舉板荅曰故宣武公黜昏暗登聖明功超伊霍紛紜之議裁之聖鑒太傅曰我知我知卽舉酒云桓義興勸卿酒桓出謝過檀道鸞論之曰道子可謂易於由言謝重能解紛紜矣宣武移鎭南州制街衢平直人謂王東亭曰王司徒傳日王珣字元琳丞相導之孫領軍洽之子也少以清秀稱大司馬桓温辟爲主簿從討袁眞封交趾望海縣東右丗說三十六篇世所傳釐爲十卷或作四十五篇而末卷但重出前九卷中所載余家舊藏葢得之王原叔家後得晏元獻公手自校本畫去重復其注亦小加剪截最爲善本晉人雅尚清談唐初史臣脩書率意竄定多非舊語尚頼此書以傳後世然字有嬀舛語有難解以它書證之間有可是正處而注亦比晏本時爲增損至於所疑則不敢妄下雌黄姑亦傳疑以竢通博紹興八年夏四月癸亥廣川董弅題士兌开吾天叐

...
《世说新语》

《世说新语》是由南朝·宋·刘义庆撰(南朝·梁,所属归类为明凌瀛初刻四色套印本...

印本
...
《世说新语3卷 00》

此《世说新语3卷 00 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 02》

此《世说新语3卷 02 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 03》

此《世说新语3卷 03 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 04》

此《世说新语3卷 04 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 05》

此《世说新语3卷 05 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 06》

此《世说新语3卷 06 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家
...
《世说新语3卷 07》

此《世说新语3卷 07 宋 刘义庆撰 梁 刘孝标注 明嘉靖14年(1535)袁褧嘉趣堂刻万历4...

子部 小说家